PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

Usporiadateľ súťaže „Spojte sa s West!“ (ďalej len „súťaž“): Imperial Tobacco Slovakia a. s., Galvaniho 7/A, 824 53 Bratislava, IČO: 31 322 093, DIČ: 2020314593, akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 387/B, info@sk.imptob.com.

Doba trvania súťaže: Súťaž trvá od 3. 10. 2016 do 1. 1. 2017.

V súťaži „Spojte sa s West!“ sa hrá o nasledovné výhry: 3 500 x selfie tyč, 3 000 x powerbank, 2 000 x štýlové slúchadlá, 1 000 x športová taška, 350 x športová kamera full HD, 150 x smart balance board a o hlavnú výhru, ktorou je automobil Hyundai i20.

Súťaž sa spravuje výlučne týmito pravidlami. Súťaže sa môžu zúčastniť len fajčiari, ktorí majú v prvý deň konania súťaže viac ako 18 rokov, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sú plne spôsobilými na právne úkony a spĺňajú ďalšie podmienky uvedené v týchto pravidlách súťaže.

Súťaž bude prebiehať v období od 3. 10. 2016 do 1. 1. 2017. Princíp súťaže spočíva v zbieraní bodov, ktoré súťažiaci dostane za zaregistrovanie kódu uvedeného na kupóne v cigaretovej škatuľke West (ďalej ako „kód“), ktorú si súťažiaci zakúpil na mieste predaja tabakových výrobkov na území Slovenskej republiky. Každý, kto sa chce do súťaže zapojiť, musí sa najprv zaregistrovať kompletným vyplnením formulára na webovej stránke www.wbeyond.sk. Bez registrácie súťažiaceho nie je možné zadávať kódy na webovú stránku www.wbeyond.sk. Každý súťažiaci sa registruje iba raz. Po registrácii môže súťažiaci začať s registráciou kódov. Kódy je potrebné zadávať na webovú stránku www.wbeyond.sk, kde súťažiaci môže hrať o množstvo atraktívnych výhier. Jeden kód predstavuje jeden bod. Každý kód môže byť v súťaži použitý, t. j. zaregistrovaný, iba jedenkrát. Na základe nazbieraného počtu bodov si môže súťažiaci vyberať spomedzi 10 000 ks výhier. Počet bodov potrebný pre získanie jednotlivých výhier je nasledovný: 10 bodov pre 1 ks selfie tyče, 20 bodov pre 1 ks powerbank-u, 30 bodov pre 1 ks štýlových slúchadiel, 50 bodov pre 1 ks športovej tašky, 100 bodov pre 1 ks športovej kamery full HD a 150 bodov pre 1 ks smart balance board-u. Počet kusov jednotlivých výhier je obmedzený ich maximálnym celkovým počtom, a to nasledovne: 3 500 ks selfie tyčí, 3 000 ks powerbank-ov, 2 000 ks štýlových slúchadiel, 1 000 ks športových tašiek, 350 ks športovej kamery full HD, 150 ks smart balance board-u. Aktuálny počet výhier v priebehu súťaže sa bude uvádzať na webovej stránke: www.wbeyond.sk. Hlavnou výhrou v súťaži, o ktorú sa bude žrebovať, je jeden automobil Hyundai i20.

Každý kód je automaticky zaradený do žrebovania o hlavnú výhru. V prípade, že súťažiaci nesúhlasí so zaradením zadaných kódov do žrebovania o hlavnú výhru, je potrebné v sekcii „Osobné konto“ označiť políčko „Nesúhlasím so zaradením kódov do žrebovania o automobil Hyundai i20“. V tomto prípade ani jeden kód nebude zaradený do žrebovania o automobil Hyundai i20. V prípade, že sa súťažiaci počas trvania súťaže rozhodne inak, je možné uvedené políčko odznačiť a všetky zadané kódy pod jeho kontom budú automaticky zaradené do žrebovania o hlavnú výhru.

Do súťaže budú zaradené len správne zadané kódy. Počet zadaných kódov na jedného účastníka súťaže nie je limitovaný. Počet výhier na jedného súťažiaceho nie je limitovaný, možnosť získať výhru je však obmedzená maximálnym počtom výhier v súťaži.

Žrebovanie o hlavnú výhru bude prebiehať 10. 1. 2017, za prítomnosti notára. Výhercovia budú o výhre informovaní písomne. Zoznam výhercov bude pre súťažiacich k nahliadnutiu u usporiadateľa súťaže v mieste jeho sídla a prístupný na webovej stránke www.wbeyond.sk v sekcii Výhercovia. Výhercom budú ich výhry odoslané najneskôr do 4 týždňov odo dňa skončenia súťaže. Usporiadateľ súťaže nie je zodpovedný za stratu či poškodenie výhry počas prepravy. Každý súťažiaci je povinný si ponechať originál zaregistrovaného kupónu, ktorý preukáže v prípade preberania výhry; usporiadateľ si vyhradzuje právo neodovzdať výhru v prípade, ak súťažiaci kupón nepreukáže.

Účasť zamestnancov usporiadateľa a zamestnancov spoločnosti AMDEN SK, s. r. o., so sídlom Ivanská cesta 10, 821 04 Bratislava, IČO: 35 941 731 ako sprostredkovateľa spracúvajúceho osobné údaje súťažiacich pre usporiadateľa súťaže sa zakazuje. Výhercovia znášajú všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním a sú zodpovední za splnenie svojich daňových povinností spojených s výhrou v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Výhry neprevzaté do 60 dní od uzávierky súťaže (t. j. od 1. 1. 2017) prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže. Výhercom nebude v prípade nemožnosti prevziať výhru poskytnutá žiadna finančná ani iná kompenzácia. Akékoľvek vymáhanie výhier súdnou cestou je vopred vylúčené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo dodatočne upraviť pravidlá súťaže, vrátane času jej trvania. Informácie požadované v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vrátane práv súťažiacich ako dotknutých osôb, sú zverejnené na webovej stránke www.wbeyond.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Spojte sa s West!“ sú k dispozícii na nahliadnutie v sídle usporiadateľa súťaže: Imperial Tobacco Slovakia a. s., so sídlom Galvaniho 7/A, 824 53 Bratislava a na www.wbeyond.sk.

Hi